بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

Volume 41, Issue 6, January 2008, Pages 819-834

10.22059/jac.2013.7888

Ali Asghar Mirghasemi; Helia Rahmani


مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

Volume 42, Issue 7, January 2009, Pages 851-861

10.22059/jac.2013.7806

Ahmad Darabi; Hamid Lesani; Teymour Ghanbari Hashemabadi


تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ

Volume 42, Issue 8, February 2009, Pages 983-988

10.22059/jac.2013.7818

Hiva Roboubi; Yadollah Mortazavi; Abbas Ali Khodadadi


Asteroidal number for some product graphs

Volume 49, Issue 1, June 2017, Pages 31-43

10.22059/jac.2017.7979

S. ALAGU; R. KALA


k-Remainder Cordial Graphs

Volume 49, Issue 2, December 2017, Pages 41-52

10.22059/jac.2017.7976

R. Ponraj; K. Annathurai; R. Kala


The Mean Labeling of Some Crowns

Volume 45, Issue 1, December 2014, Pages 43-54

10.22059/jac.2014.7920

M. E. Abdel-Aal; S. Minion; C. Barrientos; D. Williams


Efficient Approximation Algorithms for Point-set Diameter in Higher Dimensions

Volume 51, Issue 2, December 2019, Pages 47-61

10.22059/jac.2019.75162

Mahdi Imanparast; Seyed Naser Hashemi; Ali Mohades


Max-Min averaging operator: fuzzy inequality systems and resolution

Volume 51, Issue 1, June 2019, Pages 55-70

10.22059/jac.2019.71296

A. Ghodousian; Tarane Azarnejad; Farnood Samie Yousefi


LP problems constrained with D-FRIs

Volume 50, issue 2, December 2018, Pages 59-79

10.22059/jac.2018.69778

A. Ghodousian; M. Jafarpour


Modelling Decision Problems Via Birkhoff Polyhedra

Volume 44, Issue 1, December 2013, Pages 61-81

10.22059/jac.2013.7915

Stephen J. Gismondi


4-Prime cordiality of some classes of graphs

Volume 48, Issue 1, December 2016, Pages 69-79

10.22059/jac.2016.7941

R. Ponraj; Rajpal Singh; S. Sathish Narayanan; A. M. S. Ramasamy


Further results on total mean cordial labeling of graphs

Volume 46, Issue 1, December 2015, Pages 73-83

10.22059/jac.2015.7926

R. Ponraj; S. Sathish Narayanan


One Modulo Three Geometric Mean Graphs

Volume 50, Issue 1, June 2018, Pages 101-108

10.22059/jac.2018.68342

P. Jeyanthi; A. Maheswari; P. Pandiaraj


بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی

Volume 43, Issue 2, July 2009, Pages 149-157

10.22059/jac.2013.7685

Azam Hamami; Amir Ali Youzbashi; Mohammad Ranjbar; Mohammad Pazouki


بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

Volume 41, Issue 2, July 2007, Pages 219-224

10.22059/jac.2013.7840

Sohrabali Ghorbanian; Hossein Abolghasemi; Mohammad Ali Mousavian; Sa'eed Reza Radpour


پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

Volume 41, Issue 3, September 2007, Pages 263-271

10.22059/jac.2013.7853

Sa'eed Badagh Abadai; Mehdi Moosavi; Jalal Moosavi