طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه