بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

Evidence from the early and late industrializes shows that technology, as the commercial application of scientific knowledge, has been a major driver of industrial and economic development. International technology transfer is now being recognized as having played an important role in the development of the most successful late industrializes of the second half of the 20th Century. Our society stands to be significantly influenced by carbon nanotubes, shaped by nanotube applications in every aspect, just as silicon-based technology still shapes society today. Nanotubes can be formed in various structures using several different processing methods. In this paper, the synthesis methods used to produce nanotubes in industrial or laboratory scales are discussed and a comparison is made. A technical feasibility study is conducted by using the multi criteria decision-making model, namely Analytic Hierarchy Process (AHP). The article ends with a discussion of selecting the best method of Technology Transferring of Carbon Nanotubes to Iran.

Keywords