بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش