بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا