(اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی

Document Type: Research Paper

Authors