(اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی

Document Type : Research Paper

Authors