بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400