بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف