حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها