تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی

Volume 42, Issue 5, September 2008, Pages 577-586

10.22059/jac.2013.7781

Mohammad Farough Hosseini; Hossein Mahmoudi Dovvom Niasar; Morteza Ahmadi; Vahid Sa'ati


مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده

Volume 43, Issue 5, September 2009, Pages 659-667

10.22059/jac.2013.7727

Parna Shabestari; Mohammad Hossein Kahaei


بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

Volume 41, Issue 6, January 2008, Pages 739-752

10.22059/jac.2013.7890

Ghasem Dehghani Eshkezari; Ali Akbar Aghakouchak; Mehrdad Kokabi


Zarankiewicz Numbers and Bipartite Ramsey Numbers

Volume 47, Issue 1, June 2016, Pages 63-78

10.22059/jac.2016.7943

Alex F. Collins; Alexander W. N. Riasanovsky; John C. Wallace; Stanis law P. Radziszowski


Maximum Zagreb Indices Among All $p-$Quasi $k-$Cyclic Graphs

Volume 51, Issue 2, December 2019, Pages 75-82

10.22059/jac.2019.75164

Ali Reza Ashrafi; Ali Ghalavand


Correlation Coefficients for Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets

Volume 51, Issue 1, June 2019, Pages 79-89

10.22059/jac.2019.71533

Gholamreza Hesamian; Mohammad Ghasem Akbari


Inverse eigenvalue problem for matrices whose graph is a banana tree

Volume 50, issue 2, December 2018, Pages 89-101

10.22059/jac.2018.69994

Maryam Babaei Zarch; Seyed Abolfazl Shahzadeh Fazeli; Seyed Mehdi Karbassi


An Optimization Model for Epidemic Mitigation and Some Theoretical and Applied Generalizations

Volume 48, Issue 1, December 2016, Pages 99-116

10.22059/jac.2016.7945

Sima Ranjbarfard; Amin Ghodousian; D. Moazzami