مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

Volume 43, Issue 4, September 2009, Pages 405-416

10.22059/jac.2013.7700

Roozbeh Shad; Mohammad Sa'di Mesgari


برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی

Volume 42, Issue 8, February 2009, Pages 961-968

10.22059/jac.2013.7815

Ahmad Azari; Mojtaba Shariati Niasar; Mahmoud Alborzi; Afshin Bakhtiari


Vertex Equitable Labelings of Transformed Trees

Volume 44, Issue 1, December 2013, Pages 9-20

10.22059/jac.2013.7912

P. Jeyanthi; A. Maheswari


Fr{\'e}chet and Hausdorff Queries on $x$-Monotone Trajectories

Volume 51, Issue 2, December 2019, Pages 9-17

10.22059/jac.2019.75110

Zeinab Saeidi; Mohammad Farshi


تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

Volume 43, Issue 1, April 2009, Pages 11-20

10.22059/jac.2013.7670

Mohammad Kazem Besharati Givi; Mehdi Ghasemi; Seyyed Mahmoud Mousavi Mashhadi


Three Graceful Operations

Volume 45, Issue 1, December 2014, Pages 13-24

10.22059/jac.2014.7917

Sarah Minion; Christian Barrientos


Super Pair Sum Labeling of Graphs

Volume 49, Issue 2, December 2017, Pages 13-22

10.22059/jac.2017.7973

R. Vasuki; S. Arockiaraj; P. Sugirtha


Linear programming on SS-fuzzy inequality constrained problems

Volume 50, issue 2, December 2018, Pages 13-36

10.22059/jac.2018.69466

Amin Ghodousian; shahrzad oveisi


Remainder Cordial Labeling of Graphs

Volume 49, Issue 1, June 2017, Pages 17-30

10.22059/jac.2017.7965

R. Ponraj; K. Annathurai; R. Kala


On Generalized Weak Structures

Volume 47, Issue 1, June 2016, Pages 21-26

10.22059/jac.2016.7932

R. Jamunarani; P. Jeyanthi; T. Noiri


Vertex Equitable Labeling of Double Alternate Snake Graphs

Volume 46, Issue 1, December 2015, Pages 27-34

10.22059/jac.2016.7923

P. Jeyanthi; A. Maheswari; M. Vijayalakshmi