Author Index

A

 • Abbasi, Arash تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 25-33]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]
 • Abravesh, Hassan معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 535-540]
 • Abrinia, Caren شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 369-377]
 • Afrakhteh, Hossein روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 541-555]
 • Afsharnia, Sa'eed روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 631-641]
 • Aghakouchak, Ali Akbar بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Ahmadi, Ardeshir Transfer of Bargaining Power Sources in Oil Trade Games [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 955-958]
 • Ahmadi Jazani, Rouhollah بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 35-45]
 • Ahmadi Kia, Hossein تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 379-389]
 • Akhgari, Hossein بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Alavi Nasab, Seyyed Ali کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Amini, Abdolhossein تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 363-367]
 • Amin naseri, Mohammad Reza ستفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 911-926]
 • Aminnayyeri, Majid Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • Amiri, Maghsoud کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Amirzadeh, Fa'egheh بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Ansari, Anoushirvan تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]
 • Arasteh, Alireza بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 809-818]
 • Arjmandi, Seyyed Asghar روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 1-10]
 • Arshadi Khamseh, Ali Reza Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • As'adi, Sa'eed بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 485-497]
 • Ashja'ee, Mehdi مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]
 • Ashnaye Ghasemi, Faramarz نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Askari, Ali Reza مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 443-450]
 • Askari, Farajollah ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Assempour, Ahmad بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 485-497]
 • Attar Nejad, Reza حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 663-673]
 • Azadeh, Mohammad Ali شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Azimi, Ali Akbar بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Azimi, Seyyed Mohammad روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 631-641]

B

 • Badagh Abadai, Sa'eed پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Bakhshi, Hamid Reza تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 577-586]
 • Baradaran Kazemzadeh, Reza زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Bargi, Khosro شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Behbahani Nia, Ali Reza توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Beheshti Nia, Mohammad Ali زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Beyabanaki, Seyyed Amir Reza بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 273-285]
 • Boden, Fransua بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]

C

 • Cha'ee Bakhsh Langaroudi, Ali رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]

D

 • Dadashzadeh, Gholamreza بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Dehghani Eshkezari, Ghasem بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Dehkhoda, Soda روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Doustparast, Mohammad تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]

E

 • Ebrahim Nejad, Latif حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 663-673]
 • Eftekhari Yazdi, Mohammad استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Esfahani, MOhammad Reza مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 47-60]
 • Esfahanian, Vahid استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Eshraghi, Komeyl کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Eskandari Ghadi, Morteza روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 675-681]

F

 • Farough Hosseini, Mohammad بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Farough Hosseini, Mohammad چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Farzaneh, Ourang ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Fatemi, Shohreh ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Fatemi Ghomi, Seyyed Mohammad Taghi طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]
 • Fatemi Ghomi, Seyyed Mohammad Taghi Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • Fathian, Mohammad A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Fotouhi Firouzabad, Mahmoud ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Fouladchi, Soroush چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Fouladi, Kazem تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]

G

 • Ganji, Mojtaba چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Ghadami, Seyyed Nad Ali توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Ghaderi, Seyyed Farid شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Ghafeleh Bashi, Seyyed Hossein مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 241-252]
 • Ghajar, Rahmatollah مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Ghassemieh, Mehdi بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 103-116]
 • Ghassemieh, Mehdi بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 775-786]
 • Ghobra'ee, Kazem بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 91-102]
 • Ghoddousi, Hamid عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 699-707]
 • Gholami Nejad Saniabadi, Mohammad آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 525-533]
 • Ghomian, Taher اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 643-651]
 • Ghorbani, Mohammad Reza استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Ghorbani, Yousef فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Ghorbanian, Sohrabali بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Ghorbanian, Sohrabali بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]
 • Golabchi, Mahmoud تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Gousheh, Siamak پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]

H

 • Haghifam, Mahmoud Reza روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 541-555]
 • Haghifam, Mahmoud Reza ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Haghighi, Manouchehr توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Haghighi, Manouchehr تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]
 • Haghighi Asl, Ali استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Haghir Chehreh Ghani, Sajjad بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Hagh Nevis, Mo'eed ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Haji Abed Na'eeni, Majid Reza کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Haji Hosseinlou, Mansour تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 25-33]
 • Haleh, Hassan (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Hamidi, Ali Asghar تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 159-166]
 • Hamidi Beheshti, Mohammad Taghi طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 587-596]
 • Harounabadi, Hossein ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Hashemi, Seyyed Farid (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]
 • Hosseini, Morteza جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 151-158]
 • Hosseini Hashemi, Behrokh بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 35-45]
 • Hourali, Mansoureh A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Hourali, Maryam A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]

I

 • Izadi, Nima ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]

J

 • Jabal Ameli, Mohammad Sa'eed رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]
 • Jafari, Ahmad بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 273-285]
 • Jahanmiri, Abdolhossein تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 193-201]
 • Jalaleddin Hashemi, Seyyed مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Jalalpour, Mehdi بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 103-116]
 • Jalili, Sa'eed ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 597-614]
 • Jamshidi, Davoud Ali تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Johari Majd, Vahid کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Jolai, Fariborz مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]

K

 • Kamare'i, Mahmoud بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Kashani, Farrokh Hojjat تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]
 • Kazemi, Reza طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 499-510]
 • Kermanshahi, Shahaboddin استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 71-80]
 • Keshavarzi Shirazi, Homa بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Khajeh Pour, Amir کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Khalili, Seyyed Mohammad Reza نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Khalou Kaka'i, Reza طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 297-307]
 • Khanchi, Ali Reza ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Kheiroddin, Ali بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 725-738]
 • Khodadadegan, Yasaman ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Khodayari, Ali Asghar بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Kioumarsi, Hadi کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Kokabi, Mehrdad بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Kolahan, Farhad تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]
 • Kouchak Zadeh, Ahmad طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]

L

 • Lesani, Seyyed Ali طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]
 • Lotfi, Vahid روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 1-10]
 • Lotfi, Vahid تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 683-697]
 • Lotfollah Yaghin, Mohammad Ali توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 797-807]

M

 • Madhkhan, Morteza بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 809-818]
 • Mahdavi Nejad, Ramezanali آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 525-533]
 • Mahmoudi Larimi, Seyyed Esma'eel طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 499-510]
 • Mahmoud Zadeh, Azar تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 577-586]
 • Mamourian, Mojtaba تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]
 • Mansourpour, Zahra ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Mashayekhi, Maryam بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 179-184]
 • Mashhadi Rezapour, Esma'eel تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Mehrdadi, Naser بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Memarian, Hoseein روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Memariani, Azizollah Transfer of Bargaining Power Sources in Oil Trade Games [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 955-958]
 • Meshkin Fam, Sa'eed (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Mihan Rad, Abolfazl روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Mirghasemi, Ali Asghar بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 819-834]
 • Mirsharifi, Seyyed Ahmad تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 117-129]
 • Mohajerzadeh, Shamsoddin ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]
 • Mohammadi, Soheil بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 91-102]
 • Moharrami, Hamid کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Mojtahedi, Ali Reza توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 797-807]
 • Monsef, Hassan اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 643-651]
 • Montazeri, Abbas A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Montazer Rahmati, Mohammad Mehdi مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 241-252]
 • Montazer Rahmati, Mohammad Mehdi بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Moomivand, Hassan ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 355-361]
 • Moosavi, Jalal پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Moosavi, Mehdi پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Morteza'ee, Ali Reza بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 725-738]
 • Mousavi Aharanjani, Parisa شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Mousavian, Mohammad Ali بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Mousavian, Seyyed Mohammad Ali بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]

N

 • Naghash Tousi, Hossein تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Navay'i Nia, Bahram تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Noorzad, Asadollah شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Norzad, Asadollah تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]

O

 • Oliazadeh, Manouchehr فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]

P

 • Pirayegar, Atena فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Pishevar, Ahmad Reza تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 379-389]
 • Pouli Baba'ee Mamghani, Ali اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 431-442]
 • Pour Hosseini Baboddashti, Jalal شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 369-377]
 • Poursartip, Babak تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 683-697]

R

 • Rabbani, Masoud ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Radpour, Sa'eed Reza بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Rahimpour, Ebrahim تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Rahmani, Helia بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 819-834]
 • Rashed, Gholamreza مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Rashed Mohassel, Jalil تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]
 • Rashidi, Reza کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Rashtchi, Vahid تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Razmi, Jafar مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Razmi, Jafar (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Reza'ee far, Ayat رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]
 • Riazi, Masoud مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 47-60]
 • Rostami, Javad تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 473-483]
 • Rousta Azad, Reza بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 179-184]

S

 • Sabet Ghadam, Fereydoun استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Sadri, Ali Akbar ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 597-614]
 • Safdari, Seyyed Jaber بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Sahba, Pedaram مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Samak, Amir ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]
 • Sebt, Mohammad Hassan تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Seyyed Emami, Kazem بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]
 • Shafahi, Yousef استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 71-80]
 • Shafi'ee, Kourosh تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 159-166]
 • Shahsavand, Akbar استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Shahverdi, Ahmad Reza فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Shahverdi, Hamid Reza تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]
 • Shariyat, Mohammad مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 443-450]
 • Shekari Fard, Ali بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]
 • Shokouhfar, Ali نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Shokouhmand, Hossein تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 473-483]
 • Shokouhmand, Hossein مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]
 • Shokrieh, Mahmoud Mehrdad مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 451-457]
 • Soltani, Mohammad Reza اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 431-442]
 • Soroush, Ali Reza ستفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 911-926]

T

 • Ta'ebi, Amir عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 699-707]
 • Tabesh, Masoud پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]
 • Taheri Behrouz, Fathollah مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 451-457]
 • Talaghat, Mohammad Reza تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 193-201]
 • Tavakkoli, Vahid تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 363-367]
 • Tavakkoli Moghaddam, Reza ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Tavakolli Moghaddam, Reza مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Torkamandi, Mohammad طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 587-596]
 • Torkian, Ayyoub بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]

V

 • Vaseghi Amiri, Javad تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Vatani Osku'ee, Asghar (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]

Y

 • Yazdan Panah, Mohammad Javad پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]
 • Yousefi, Touraj مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]

Z

 • Zaferani, Hamid شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Zahra'i, Seyyed Mehdi (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]
 • Zamani, Natasha تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]
 • Zegardi, Seyyed Hesamoddin زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Zeynoddini Meymand, Vahid بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 775-786]
 • Zia'ee Fard, Mansour کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Zolfkhani, Habibollah تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]