Author Index

A

 • Abadi, Mehdi تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 823-829]
 • Abadi, Zeinab Some new restart vectors for explicitly restarted Arnoldi method [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 91-105]
 • Abbas, Naeem Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Abbasi, Arash تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 25-33]
 • Abbasi, Vahid هینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 681-691]
 • Abbaszadeh, Karim مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 669-679]
 • Abdel-Aal, M. E. The Mean Labeling of Some Crowns [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 43-54]
 • Abdizadeh, Hossein اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 969-974]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]
 • Abolhassan Nejad, Vahid ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]
 • Abravesh, Hassan معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 535-540]
 • Abrinia, Caren تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 527-535]
 • Abrinia, Caren اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 1-13]
 • Abrinia, Caren تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 15-30]
 • Abrinia, Caren شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 369-377]
 • Abrishami, Hamid کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 467-477]
 • Abrishami, Jalil بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Adibnia, Fazlollah A security aware workflow scheduling in hybrid cloud based on PSO algorithm [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 139-161]
 • Afaghi Khatibi, Akbar بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Afrakhteh, Hossein روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 541-555]
 • Afsharchi, Paria بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 657-667]
 • Afsharnia, Sa'eed روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 631-641]
 • Afsharnia, Saeed اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 611-617]
 • Aftabi Sani, Ahmad روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 391-406]
 • Agha'ee Niat, Mehrdad پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Aghaei, Arash بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Aghaieabiane, N. A novel algorithm to determine the leaf (leaves) of a binary tree from its preorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 1-11]
 • Aghaieabiane, Niloofar An improved algorithm to reconstruct a binary tree from its inorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 93-113]
 • Aghakouchak, Ali Akbar بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Ahmadi, A. Solving a non-convex non-linear optimization problem constrained by fuzzy relational equations and Sugeno-Weber family of t-norms [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 63-101]
 • Ahmadi, Ardeshir Transfer of Bargaining Power Sources in Oil Trade Games [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 955-958]
 • Ahmadi, Danyal مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 597-609]
 • Ahmadi, Mohammad Taghi طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Ahmadi, Morteza بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 533-539]
 • Ahmadi, Morteza تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Ahmadi Jazani, Rouhollah بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 35-45]
 • Ahmadi Kia, Hossein تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 379-389]
 • Ajdari Shabestari, Ebrahim حلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 297-309]
 • Akbari, Jalal طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Akbari, Mansour بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Akbari, Mohammad Ghasem Correlation Coefficients for Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 79-89]
 • Akbari, Zahra غلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 191-198]
 • Akbari Mousavi, Seyyed Ali Asghar بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 205-216]
 • Akhavan, Mohammad Ali ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 1-9]
 • Akhavan Behabadi, Mohammad Ali ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Akhgari, Hossein بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Akhlaghi, Farshad بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 177-184]
 • Akhlaghi, Farshad تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 169-176]
 • ALAGU, S. Asteroidal number for some product graphs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 31-43]
 • Alavi Nasab, Seyyed Ali کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Alborzi, Mahmoud برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Aligoodarzi, Mohammad Reza بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 111-124]
 • Alipour, Aref تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Alizadeh, Amir Hossein مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Amighpey, Masoume آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 369-377]
 • Amini, Abdolhossein تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 363-367]
 • Amin naseri, Mohammad Reza ستفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 911-926]
 • Aminnayyeri, Majid Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • Amintoosi, Mahmood On the Minimum of True Matches in Exact Graph Matching with Simulated Annealing [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 123-134]
 • Amiri, Maghsoud کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Amiri, Mehdi تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Amirzadeh, Fa'egheh بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Ammari Allahyari, Ali بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Angel Benseera, N. Totally magic cordial labeling of some graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 1-8]
 • Annamalai, Chinnaraji Novel Computation of Algorithmic Geometric Series and Summability [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 151-153]
 • Annathurai, K. Remainder Cordial Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 17-30]
 • Annathurai, K. k-Remainder Cordial Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 41-52]
 • Ansari, Anoushirvan تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]
 • Arab, Mohsen Improved label propagation algorithms with node attribute and link strength for community detection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 29-50]
 • Arasteh, Alireza بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 809-818]
 • Ardebili, Mohammad مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 669-679]
 • Arjmandi, Seyyed Asghar روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 1-10]
 • Arockiaraj, S. Super Pair Sum Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 13-22]
 • Arshadi Khamseh, Ali Reza Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • Aruvi, M.Aruvi Sharp Upper bounds for Multiplicative Version of Degree Distance and Multiplicative Version of Gutman Index of Some Products of Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 1-28]
 • As'adi, Sa'eed بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 485-497]
 • Asadi, Hamed بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 619-633]
 • Ashja'ee, Mehdi مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]
 • Ashjaee, Mehdi تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Ashnaye Ghasemi, Faramarz نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Ashrafi, Ali Reza Maximum Zagreb Indices Among All $p-$Quasi $k-$Cyclic Graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 75-82]
 • Asjodi, Fateme سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 197-204]
 • Askari, Ali Reza مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 443-450]
 • Askari, Farajollah ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Aslani, Soheila تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 249-257]
 • Aslani, Soheila قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 337-345]
 • Aslani, Soheila شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Assempour, Ahmad بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 485-497]
 • Assiyatun, Hilda All Ramsey (2K2,C4)−Minimal Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 9-25]
 • Atai, Ali Asghar بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Athisayanathan, S. Group ${1, -1, i, -i}$ Cordial Labeling of sum of $C_n$ and $K_m$ for some $m$ [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 129-139]
 • Attarnejad, Reza درکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 497-508]
 • Attar Nejad, Reza حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 663-673]
 • Azadeh, Mohammad Ali شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Azadi, Akbar بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 465-476]
 • Azari, Ahmad برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Azarnejad, Tarane Max-Min averaging operator: fuzzy inequality systems and resolution [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 55-70]
 • Azimi, Ali Akbar بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Azimi, Ebrahim بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Azimi, Seyyed Mohammad روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 631-641]
 • Azimi, Seyyed Morteza کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 537-545]
 • Azizi, Ali بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]
 • Azizi, Vahid روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Azmoude Ardalan, Ali Reza مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 347-353]
 • Azmoude Ardalan, Ali Reza روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 355-368]
 • Azmoudeh Ardalan, Ali Reza مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 269-278]
 • Azmoudeh Ardalan, Ali Reza تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 279-286]

B

 • Babaee Zadeh, Ali روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 419-429]
 • Babaei Zarch, Maryam Inverse eigenvalue problem for matrices whose graph is a banana tree [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 89-101]
 • Babakan, Solmaz پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 229-238]
 • Babalhavaeji, Ali On the max - ``Fuzzy Or'' composition fuzzy inequalities systems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 19-34]
 • Baca, Martin Constructions of antimagic labelings for some families of regular graphs [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 1-7]
 • Badagh Abadai, Sa'eed پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Bafandeh Mayvan, Bahareh The edge tenacity of a split graph [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 119-125]
 • Bageerathi, K. Some Properties of $(1,2)^*$-Soft\ b-Connected Spaces [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 119-127]
 • Bahrami, Hafez بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 77-86]
 • Bahroudi, Abbas قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 337-345]
 • Bahroudi, Abbas شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Bakhshesh, Davood Generalization of DP Curves and Surfaces [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 99-108]
 • Bakhshi, Hamid Reza تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 311-323]
 • Bakhshi, Hamid Reza تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 577-586]
 • Bakhtiari, Afshin برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Banisi, Samad بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Baradaran Kazemzadeh, Reza زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Bargi, Khosro طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 431-441]
 • Bargi, Khosro ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 739-749]
 • Bargi, Khosro شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Barrientos, C. The Mean Labeling of Some Crowns [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 43-54]
 • Barrientos, Christian Three Graceful Operations [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 13-24]
 • Barrientos, Christian Snakes and Caterpillars in Graceful Graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 37-47]
 • Barrientos, Christian Constructing Graceful Graphs with Caterpillars [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 117-125]
 • Bashir, Elnaz On the max - ``Fuzzy Or'' composition fuzzy inequalities systems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 19-34]
 • Basiri, Abdolali New Algorithm For Computing Secondary Invariants of Invariant Rings of Monomial Groups [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 103-111]
 • Baskoro, Edy Tri All Ramsey (2K2,C4)−Minimal Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 9-25]
 • Behbahani Nia, Ali Reza توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Beheshti Nia, Mohammad Ali زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Bell, C. E. Deciding Graph non-Hamiltonicity via a Closure Algorithm [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 1-35]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 11-20]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 519-525]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 527-535]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 617-623]
 • Beyabanaki, Seyyed Amir Reza بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 273-285]
 • Biglari, Maryam نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Bina, Mohammad Tavakkoli مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 597-609]
 • Boden, Fransua بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]
 • Borna, Keivan Sweep Line Algorithm for Convex Hull Revisited [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 1-14]
 • Borna, Keivan What makes a Rhythm to be Bad [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 65-82]
 • Boroujerdian, Amin Mirza ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]
 • Boskabadi, Mostafa Survival analyses with dependent covariates: A regression tree-base approach [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 105-129]

C

 • Cha'ee Bakhsh Langaroudi, Ali رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]
 • Cheng, ShunYi Tree Technology for Memory Confidentiality Integrity Protection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 51-67]
 • Cheraghi, Hamideh تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 353-360]
 • Chidambaram, M.K.Karthik Group ${1, -1, i, -i}$ Cordial Labeling of sum of $C_n$ and $K_m$ for some $m$ [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 129-139]
 • Colbourn, Charles Profiles of covering arrays of strength two [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 31-59]
 • Collins, Alex F. Zarankiewicz Numbers and Bipartite Ramsey Numbers [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 63-78]

D

 • Daadmehr, Elham A Note on Early Warning Systems for Monitoring the Inflation of Iran [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 183-195]
 • Dabbagh, Ali اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Dadashzadeh, Gholamreza بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Darabi, Ahmad مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Dehghani, A. Solving a non-convex non-linear optimization problem constrained by fuzzy relational equations and Sugeno-Weber family of t-norms [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 63-101]
 • Dehghani, Malek بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Dehghani, Maryam آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 369-377]
 • Dehghani Ahmadabadi, Ali شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 239-248]
 • Dehghani Ahmadabadi, Ali بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 259-269]
 • Dehghani Eshkezari, Ghasem بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Dehkhoda, Soda روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Delavar, Mahmoud Reza استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Dharmalingam, M. Just chromatic exellence in fuzzy graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 23-32]
 • Dolatshahi Pirooz, Moharram Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 809-821]
 • Doost Hosseini, Hamid Minimum Tenacity of Toroidal graphs [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 127-135]
 • Doostparast, Mahdi Survival analyses with dependent covariates: A regression tree-base approach [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 105-129]
 • Doss Philip, S.Yesu $k$-Total difference cordial graphs [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 121-128]
 • Doustparast, Mohammad تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]

E

 • Ebadi, Hamid طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 417-429]
 • Ebadi, Hamid ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 479-488]
 • Ebadi, Hamid طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 455-466]
 • Ebrahimi, Farzad استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 107-118]
 • Ebrahimi, Kave بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Ebrahim Nejad, Latif حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 663-673]
 • Eftekhari Yazdi, Mohammad استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Elyasimohammadi, Fatemeh On the optimization of Dombi non-linear programming [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 1-36]
 • Emami, Masoud بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 159-167]
 • Esfahani, Mohammad Reza مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 723-737]
 • Esfahani, MOhammad Reza مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 47-60]
 • Esfahanian, Vahid استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Eshaghi, Akbar ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ۳۳۲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 139-148]
 • Eshraghi, Komeyl کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Eskandari, Marzieh Intelligent application for Heart disease detection using Hybrid Optimization algorithm [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 15-27]
 • Eskandari Ghadi, Morteza بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 751-763]
 • Eskandari Ghadi, Morteza روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 675-681]
 • Ezzati, Hashem On the Minimum of True Matches in Exact Graph Matching with Simulated Annealing [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 123-134]

F

 • Faghihi, Faramarz هینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 681-691]
 • Fakhraee, Seyyed Mehdi یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 635-646]
 • Falahatkar, Sara Linear optimization constrained by fuzzy inequalities defined by Max-Min averaging operator [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 13-28]
 • Farahbakhsh Touli, Elena Fr'echet-Like Distances between Two Rooted Trees [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 1-12]
 • Farahbod, Ali تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 79-88]
 • Faraji, Ghader فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 519-525]
 • Farhangi, Hassan بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 159-167]
 • Farhangi, Hassan بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Farhangi, Sara مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Fariborzi Araghi, Mohammad Ali Two different inverse eigenvalue problems for nonsymmetric tridiagonal matrices [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 137-148]
 • Farnoud Ahmadi, Farshid ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 479-488]
 • Farough Hosseini, Mohammad تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Farough Hosseini, Mohammad تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Farough Hosseini, Mohammad بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Farough Hosseini, Mohammad چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Farshi, Mohammad Fr{'e}chet and Hausdorff Queries on $x$-Monotone Trajectories [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 9-17]
 • Farshi, Mohammad Minimum Spanning Tree of Imprecise Points Under $L_1$-metric [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 99-110]
 • Farshi, Mohammad On the expected weight of the theta graph on uncertain points [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 163-174]
 • Farzaneh, Ourang ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Fatemi, Shohreh ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Fatemi Ghomi, Seyyed Mohammad Taghi طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]
 • Fatemi Ghomi, Seyyed Mohammad Taghi Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 959-967]
 • Fathi, Ferya Two different inverse eigenvalue problems for nonsymmetric tridiagonal matrices [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 137-148]
 • Fathian, Mohammad A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Fazli Rad, Seyyed Ali Reza تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 15-30]
 • Fazlollahtabar, Hamed Eye Tracking for Autism Disorder Analysis using Image Processing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 83-98]
 • Forbes, Anthony D. Theta Graph Designs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 1-16]
 • Forbes, Tamsin J. Theta Graph Designs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 1-16]
 • Fotouhi Firouzabad, Mahmoud ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Fouladchi, Soroush چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Fouladi, Kazem تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]

G

 • Ganji, Fatemeh Minimizing the Number of Tardy Jobs on Single Machine Scheduling with Flexible Maintenance Time [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 103-119]
 • Ganji, Fatemeh Optimization of profit and customer satisfaction in combinatorial production and purchase model by genetic algorithm [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 43-54]
 • Ganji, Mojtaba چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 333-342]
 • Ganjipour, Abbas بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 511-518]
 • Gayathri, A Pair Difference Cordiality of Some Snake and Butterfly Graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 149-163]
 • Gerami, Abbas تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Ghadami, Seyyed Nad Ali توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Ghaderi, Seyyed Farid شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Ghadirian, Hannaneh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Ghaemmaghamian, Mohammad Reza بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 487-496]
 • Ghaem Panah, Babak بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 111-124]
 • Ghafeleh Bashi, Seyyed Hossein مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 241-252]
 • Ghajar, Rahmatollah مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Ghalavand, Ali Maximum Zagreb Indices Among All $p-$Quasi $k-$Cyclic Graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 75-82]
 • Ghanbari Hashemabadi, Teymour مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Ghandi Beygi, Somayyeh حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]
 • Ghanizadeh, Meisam حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 431-439]
 • Gharedaghi, Asghar بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 205-216]
 • Ghasemi, Hamid Reza ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ۳۳۲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 139-148]
 • Ghasemi, Mehdi تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 11-20]
 • Ghasemi, Mohammad Reza بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 465-476]
 • Ghasemi, Mohammad Reza بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 477-485]
 • Ghasemi Monfared Rad, Hamid Reza ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Ghassemieh, Mehdi بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 103-116]
 • Ghassemieh, Mehdi بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 775-786]
 • Gheraghpour Samavati, Farzad همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانسچندگانه [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 65-76]
 • Ghobra'ee, Kazem بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 91-102]
 • Ghoddousi, Hamid عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 699-707]
 • Ghodousian, A. Heuristic and exact algorithms for Generalized Bin Covering Problem [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 53-62]
 • Ghodousian, A. Solving a non-linear optimization problem in the presence of Yager-FRE constraints [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 155-183]
 • Ghodousian, A. LP problems constrained with D-FRIs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 59-79]
 • Ghodousian, A. Max-Min averaging operator: fuzzy inequality systems and resolution [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 55-70]
 • Ghodousian, A. On the optimization of Dombi non-linear programming [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 1-36]
 • Ghodousian, A. Linear optimization constrained by fuzzy inequalities defined by Max-Min averaging operator [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 13-28]
 • Ghodousian, A. LP Problems on the max - “Fuzzy Or” inequalities systems [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 85-98]
 • Ghodousian, Amin An Optimization Model for Epidemic Mitigation and Some Theoretical and Applied Generalizations [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 99-116]
 • Ghodousian, Amin A Mathematical Optimization Model for Solving Minimum Ordering Problem with Constraint Analysis and some Generalizations [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 101-117]
 • Ghodousian, Amin Solving a non-convex non-linear optimization problem constrained by fuzzy relational equations and Sugeno-Weber family of t-norms [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 63-101]
 • Ghodousian, Amin Linear optimization on the intersection of two fuzzy relational inequalities defined with Yager family of t-norms [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 55-82]
 • Ghodousian, Amin Linear optimization on Hamacher-fuzzy relational inequalities [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 115-150]
 • Ghodousian, Amin Linear programming on SS-fuzzy inequality constrained problems [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 13-36]
 • Ghodousian, Amin On the max - ``Fuzzy Or'' composition fuzzy inequalities systems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 19-34]
 • Ghodousian, Amin Xerus Optimization Algorithm (XOA): a novel nature-inspired metaheuristic algorithm for solving global optimization problems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 111-126]
 • Ghodousian, Amin A fast algorithm for the linear programming problem constrained with the Weighted power mean -- Fuzzy Relational Equalities (WPM-FRE) [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 135-148]
 • Gholami Nejad Saniabadi, Mohammad آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 525-533]
 • Ghomashchi, Tal'at غلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 191-198]
 • Ghomian, Taher معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 913-922]
 • Ghomian, Taher اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 643-651]
 • Ghorbani, Ali تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 249-257]
 • Ghorbani, Mohammad Reza استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Ghorbani, Yousef فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Ghorbanian, Sohrabali استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Ghorbanian, Sohrabali بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Ghorbanian, Sohrabali بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]
 • Ghorbanian, Sohrab Ali بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]
 • Gismondi, Stephen J. Modelling Decision Problems Via Birkhoff Polyhedra [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 61-81]
 • Gismondi, Stephen J. Deciding Graph non-Hamiltonicity via a Closure Algorithm [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 1-35]
 • Golabchi, Mahmoud تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Golshani, Ali Randomized Algorithm For 3-Set Splitting Problem and it's Markovian Model [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 79-92]
 • Gousheh, Siamak پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]
 • Griggs, Terry S. Theta Graph Designs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 1-16]

H

 • Habibi, Reza A Note on Early Warning Systems for Monitoring the Inflation of Iran [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 183-195]
 • Habibi, Reza Crypto- Currency Price Prediction with Decision Tree Based Regressions Approach [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 29-40]
 • Habibi Parsa, Mohammad بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 159-167]
 • Habibi Parsa, Mohammad ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Habibi Parsa, Mohammad ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Hadavi, Seyyed Mohammad Mehdi بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Haghifam, Mahmoud Reza روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 541-555]
 • Haghifam, Mahmoud Reza ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Haghighat, Heshmatollah تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 21-29]
 • Haghighi, Manouchehr مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Haghighi, Manouchehr توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 203-211]
 • Haghighi, Manouchehr تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]
 • Haghighi Asl, Ali بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Haghighi Asl, Ali استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Haghir Chehreh Ghani, Sajjad بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Hagh Nevis, Mo'eed ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Haj Fath'alian, Maryam ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Haji Abed Na'eeni, Majid Reza کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Hajian Hosseinabadai, Mehdi روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Haji Hosseinlou, Mansour تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 25-33]
 • Hakim, Shekoufeh پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Haleh, Hassan (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Hamami, Azam بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 149-157]
 • Hamidi, Ali Asghar بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Hamidi, Ali Asghar تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 999-1005]
 • Hamidi, Ali Asghar تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 159-166]
 • Hamidi Beheshti, Mohammad Taghi طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 587-596]
 • Harounabadi, Hossein ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 653-662]
 • Hashemi, Hatef ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍﻫﮕﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 217-228]
 • Hashemi, Mehdi انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 935-946]
 • Hashemi, Seyed Naser Efficient Approximation Algorithms for Point-set Diameter in Higher Dimensions [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 47-61]
 • Hashemi, Seyyed Farid (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]
 • Hashemi Farahani, Hassan تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 279-286]
 • Hasheminezhad, Mahdieh Improved label propagation algorithms with node attribute and link strength for community detection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 29-50]
 • Hasheminezhad, Mahdieh Pointed Conflict-Free Colouring of Digraphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 119-131]
 • Hashemipour, Maliheh On the outer-connected reinforcement and bondage problems in bipartite graphs: the algorithmic complexity [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 63-74]
 • Hassani, Abolfazl (بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 705-711]
 • Hassani, Zeinab Intelligent application for Heart disease detection using Hybrid Optimization algorithm [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 15-27]
 • Hassanlou, Mehdi تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 379-389]
 • Hassan Naei, Mohammad استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 107-118]
 • Hassanzadeh, Sa'eed بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Heidari, Mahdi Randomized Algorithm For 3-Set Splitting Problem and it's Markovian Model [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 79-92]
 • Heidari, Vahid A note on the approximability of the tenacity of graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 149-157]
 • Hejazi, Vahid ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 1-9]
 • Hesamian, Gholamreza Sign Test for Fuzzy Random Variables [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 121-139]
 • Hesamian, Gholamreza Correlation Coefficients for Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 79-89]
 • Hesamian, Gholamreza Fuzzy Cumulative Distribution Function and its Properties [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 127-136]
 • Heshmati, Ghoamreza Shahriar جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 385-390]
 • Heydari, Hossein هینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 681-691]
 • Hooshmandasl, Mohammadreza On the outer-connected reinforcement and bondage problems in bipartite graphs: the algorithmic complexity [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 63-74]
 • Hormozi, Faramarz بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Hosseini, Morteza جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 151-158]
 • Hosseini Hashemi, Behrokh بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 35-45]
 • Hosseini Moghaddam, Mohammad Defining the Tipping Point Based on Conditionally Convergent Series: Explaining the Indeterminacy [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 133-142]
 • Hosseini Safari, Keyvan ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 501-509]
 • Hosseinzadeh Nik, Tahereh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Hourali, Mansoureh A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Hourali, Maryam A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]

I

 • Imanparast, Mahdi Efficient Approximation Algorithms for Point-set Diameter in Higher Dimensions [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 47-61]
 • Imanparast, Mahdi On Point-inclusion Test in Convex Polygons and Polyhedrons [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 197-207]
 • Iranfar, Behnam Minimum Spanning Tree of Imprecise Points Under $L_1$-metric [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 99-110]
 • Iranfar, Behnam On the expected weight of the theta graph on uncertain points [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 163-174]
 • Izadi, Nima ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]
 • Izadparast, Amir Hossein طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 669-680]

J

 • Jabal Ameli, Mohammad Sa'eed رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]
 • Jabari, S. Heuristic and exact algorithms for Generalized Bin Covering Problem [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 53-62]
 • Jafari, Ahmad تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Jafari, Ahmad بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 273-285]
 • Jafari, Marzieh مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 269-278]
 • Jafaripour, Saeed What makes a Rhythm to be Bad [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 65-82]
 • Jafarpour, M. Normalized Tenacity and Normalized Toughness of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 141-159]
 • Jafarpour, M. LP problems constrained with D-FRIs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 59-79]
 • Jafarpour, Maryam Implementation of Combinational Logic Circuits Using Nearest-Neighbor One-Dimensional Four-State Cellular Automata [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 41-56]
 • Jahanmiri, Abdolhossein تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 193-201]
 • Jalaleddin Hashemi, Seyyed مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Jalalpour, Mehdi بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 103-116]
 • Jalili, Sa'eed تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 823-829]
 • Jalili, Sa'eed ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 597-614]
 • Jamali, Amir Minimizing the Number of Tardy Jobs on Single Machine Scheduling with Flexible Maintenance Time [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 103-119]
 • Jamali Ashtiani, Masoud ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Jamour, Yahya حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 431-439]
 • Jamshidi, Davoud Ali تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Jamunarani, R. More On λκ−closed sets in generalized topological spaces [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 35-41]
 • Jamunarani, R. On Generalized Weak Structures [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 21-26]
 • Jandaghi Alaei, Farshid بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 785-794]
 • Javaherian, Abdorrahim طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 283-296]
 • Javan, A. Normalized Tenacity and Normalized Toughness of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 141-159]
 • Javan, Abolfazl Solving a non-linear optimization problem in the presence of Yager-FRE constraints [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 155-183]
 • Javan, Abolfazl Implementation of Combinational Logic Circuits Using Nearest-Neighbor One-Dimensional Four-State Cellular Automata [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 41-56]
 • Javidi, Mohammad Masoud A Review of Replica Replacement Techniques in Grid Computing and Cloud Computing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 134-151]
 • Javidi, Mohammad Masoud Signature GOA: A novel comfort zone parameter adjustment using fuzzy signature for task scheduling in cloud environment [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 61-95]
 • Jelodar, D. On the tenacity of cycle permutation graph [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 37-44]
 • Jeyadaisy, K. $Z_k$-Magic Labeling of Some Families of Graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 1-12]
 • Jeyanthi, P. Vertex Equitable Labelings of Transformed Trees [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 9-20]
 • Jeyanthi, P. k-equitable mean labeling [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 21-30]
 • Jeyanthi, P. Skolem Odd Difference Mean Graphs [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 1-12]
 • Jeyanthi, P. Edge pair sum labeling of spider graph [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 25-34]
 • Jeyanthi, P. More On λκ−closed sets in generalized topological spaces [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 35-41]
 • Jeyanthi, P. Totally magic cordial labeling of some graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 1-8]
 • Jeyanthi, P. Vertex Equitable Labeling of Double Alternate Snake Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 27-34]
 • Jeyanthi, P. On Generalized Weak Structures [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 21-26]
 • Jeyanthi, P. Edge pair sum labeling of some cycle related graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 57-68]
 • Jeyanthi, P. Total vertex irregularity strength of corona product of some graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 127-140]
 • Jeyanthi, P. One Modulo Three Geometric Mean Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 101-108]
 • Jeyanthi, P. Vertex Switching in 3-Product Cordial Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 185-188]
 • Jeyanthi, P. $Z_k$-Magic Labeling of Some Families of Graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 1-12]
 • J. M. O'Kane, Jason Improper Filter Reduction [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 69-99]
 • Johari Majd, Vahid کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Jolai, Fariborz حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]
 • Jolai, Fariborz مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Jom'egi, Abbas Ali مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 347-353]

K

 • Kadkhodayan, Mehran بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 65-77]
 • Kahaei, Mohammad Hossein مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 659-667]
 • Kahrobaian, Ahmad Exergy Optimization Applied to Linear Parabolic [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 131-144]
 • Kahrom, Mohsen تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 79-88]
 • Kala, R $k$-Total prime cordial labeling of graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 143-149]
 • Kala, R $k$-Total difference cordial graphs [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 121-128]
 • Kala, R. Remainder Cordial Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 17-30]
 • Kala, R. k-Remainder Cordial Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 41-52]
 • KALA, R. Asteroidal number for some product graphs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 31-43]
 • Kalaiyarasi, R. Skolem Odd Difference Mean Graphs [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 1-12]
 • Kalsoom, Humaira Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Kamare'i, Mahmoud بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 557-566]
 • Kamizi, Ali Reza بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Kapoor, Anuj Efficient Storage and Retrieval of In-Memory Static Data [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 83-96]
 • Karami, Jalal شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Karbassi, Seyed Mehdi Inverse eigenvalue problem for matrices whose graph is a banana tree [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 89-101]
 • Karbassi, Seyed Mehdi Some new restart vectors for explicitly restarted Arnoldi method [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 91-105]
 • Karimi, Kianoush درکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 497-508]
 • Karimian, Noushin Xerus Optimization Algorithm (XOA): a novel nature-inspired metaheuristic algorithm for solving global optimization problems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 111-126]
 • Kashani, Farrokh Hojjat تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]
 • Kazemi, Reza طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 499-510]
 • Kazemi Torbaghan, Mehdi On Point-inclusion Test in Convex Polygons and Polyhedrons [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 197-207]
 • Kazempour, Seyyed Jalal ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 891-899]
 • Kermanshahi, Shahaboddin استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 71-80]
 • Keshavarz, Ali Reza مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Keshavarzi Shirazi, Homa بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Keyhani, Komeyl تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 999-1005]
 • Khabbazi, Navid بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 31-37]
 • Khademi, Ehsan تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 21-29]
 • Khadivparsi, Parisa ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]
 • Khajavi, Reza قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 713-721]
 • Khajeh Pour, Amir کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Khakbaz, Hadis بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 969-974]
 • Khalatbari, Morteza قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 337-345]
 • Khalili, Behnam بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 487-496]
 • Khalili, Reza بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Khalili, Seyyed Mohammad Reza نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Khalou Kaka'i, Reza طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 297-307]
 • Khanchi, Ali Reza ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Kheiroddin, Ali بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 725-738]
 • Kheyrabadi, Amir تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 249-257]
 • Khodadadegan, Yasaman ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Khodadadi, Abbas Ali تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]
 • Khodadadi, Abbas Ali ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Khodayari, Ali Asghar بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 287-296]
 • Khodras Haghighi, Amir شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Khoshnood, Asieh Solving a non-linear optimization problem in the presence of Yager-FRE constraints [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 155-183]
 • Khoshnood, Asieh A Survey on Tenacity Parameter\Part I [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 181-196]
 • Khosravi, Arash روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Kianejad, Seyyed Abdollah طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 455-466]
 • Kiapasha, Zahra Eye Tracking for Autism Disorder Analysis using Image Processing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 83-98]
 • Kiapasha, Zohre Eye Tracking for Autism Disorder Analysis using Image Processing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 83-98]
 • Kioumarsi, Hadi کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Kokabi, Mehrdad بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 739-752]
 • Kolahan, Farhad تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]
 • Kolahdouzan, Morteza روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 795-807]
 • Koppelaar, Dr. Henk On Hardy's Apology Numbers [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 67-83]
 • Koppelaar, H. A novel algorithm to determine the leaf (leaves) of a binary tree from its preorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 1-11]
 • Koppelaar, Henk An improved algorithm to reconstruct a binary tree from its inorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 93-113]
 • Kouchak Zadeh, Ahmad طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]
 • Kowsari, Farshad کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 537-545]
 • Kumari, S. Santha Detour Monophonic Graphoidal Covering Number of Corona Product Graph of Some Standard Graphs with the Wheel [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 129-145]

L

 • Langarizadeh, Gholamreza بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Lashkari, Ali اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 775-783]
 • Latifi, Manouchehr اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 775-783]
 • Lee, A. Deciding Graph non-Hamiltonicity via a Closure Algorithm [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 1-35]
 • Lesani, Hamid مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Lesani, Seyyed Ali طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 927-942]
 • Liaghat, Gholam Hossein تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 97-106]
 • Litkouhi, Siavash روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Lotfi, Vahid روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 391-406]
 • Lotfi, Vahid روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 1-10]
 • Lotfi, Vahid تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 683-697]
 • Lotfollah Yaghin, Mohammad Ali توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 797-807]

M

 • Maboudi, Mehdi ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 479-488]
 • Mada'eni, Seyyed Hamed (بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 705-711]
 • Madhkhan, Morteza بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 809-818]
 • Mahbaz, Seyyed Bijan تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 587-593]
 • Mahdavi, Iraj Eye Tracking for Autism Disorder Analysis using Image Processing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 83-98]
 • Mahdavi Nejad, Ramezanali آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 525-533]
 • Mahdavi Nejad, Ramezan Ali پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 103-110]
 • Maheswari, A. Vertex Equitable Labelings of Transformed Trees [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 9-20]
 • Maheswari, A. Vertex Equitable Labeling of Double Alternate Snake Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 27-34]
 • Maheswari, A. One Modulo Three Geometric Mean Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 101-108]
 • Maheswari, A. Vertex Switching in 3-Product Cordial Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 185-188]
 • Mahmoudi Dovvom Niasar, Hossein تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Mahmoudi Larimi, Seyyed Esma'eel طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 499-510]
 • Mahmoud Zadeh, Azar تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 577-586]
 • Majdi, Abbas روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Majd Zadeh Tabatabaee, Mohammad Reza کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Maleki, Hesam کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 555-565]
 • Malekmohammadi, Hamid Reza Exergy Optimization Applied to Linear Parabolic [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 131-144]
 • Malihi, Shirin ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 479-488]
 • Mamourian, Mojtaba تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 511-523]
 • Manikandan, R.S. Sharp Upper bounds for Multiplicative Version of Degree Distance and Multiplicative Version of Gutman Index of Some Products of Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 1-28]
 • Manochehri, Kooroush Use of Digital Image Watermarking to Enhance the Security of Graphical Password Authentication [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 165-180]
 • Mansouri, Najme A Review of Replica Replacement Techniques in Grid Computing and Cloud Computing [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 134-151]
 • Mansouri, Najme Signature GOA: A novel comfort zone parameter adjustment using fuzzy signature for task scheduling in cloud environment [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 61-95]
 • Mansourpour, Zahra ررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 253-262]
 • Manteghi, Manoochehr یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 635-646]
 • Marandi, Seyyed Masoud تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 547-554]
 • Marefat, Mohammad Sadegh طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 669-680]
 • Maria Adaickalam, M. 3-difference cordial labeling of some cycle related graphs [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 1-10]
 • Marimuthu, G. Mixed cycle-E-super magic decomposition of complete bipartite graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 35-50]
 • Marimuthu, G. Mixed cycle-E-super magic decomposition of complete bipartite graphs [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 37-52]
 • Maruthamani, J $k$-Total prime cordial labeling of graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 143-149]
 • Maruthamani, J $4$-Total prime cordial labeling of some cycle related graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 49-57]
 • Marzeh, Zahraa Algorithm for finding the largest inscribed rectangle in polygon [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 29-41]
 • Mashayekhi, Maryam بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 179-184]
 • Mashhadi Rezapour, Esma'eel تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Mayyahi, Abdorrasoul کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 555-565]
 • Mazaheri, Kiumars تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 89-102]
 • Mehdizadeh Rokhi, Masoud کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 51-63]
 • Mehmood, Arif Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Mehrabadi, Somayeh Changes in Artificial Neural Network Learning Parameters and Their Impact on Modeling Error Reduction [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 141-155]
 • Mehrabian, Ali Reza شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Mehravaran, Maedeh A security aware workflow scheduling in hybrid cloud based on PSO algorithm [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 139-161]
 • Mehrazin, Hashem روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 419-429]
 • Mehrdadi, Naser بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Mehri, Bahman جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 385-390]
 • Memarian, Hoseein روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Memarian, Hossein پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 229-238]
 • Memarian, Hossein (به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 325-336]
 • Memarian, Hossein روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Memarian, Hossein تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 587-593]
 • Memariani, Azizollah Transfer of Bargaining Power Sources in Oil Trade Games [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 955-958]
 • Meng, Hui Min Tree Technology for Memory Confidentiality Integrity Protection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 51-67]
 • Mesgari, Mohammad Sa'di مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 405-416]
 • Mesgari, Mohammad Sa'di طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 417-429]
 • Mesgari, Mohammad Sa'di توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 441-454]
 • Meshkin Fam, Sa'eed (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Mesrikhani, Amir Minimum Spanning Tree of Imprecise Points Under $L_1$-metric [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 99-110]
 • Meybodian, Majid (به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 325-336]
 • Mihan Rad, Abolfazl روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 309-317]
 • Miller, Mirka Constructions of antimagic labelings for some families of regular graphs [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 1-7]
 • Minion, S. The Mean Labeling of Some Crowns [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 43-54]
 • Minion, Sarah Three Graceful Operations [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 13-24]
 • Minion, Sarah Constructing Graceful Graphs with Caterpillars [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 117-125]
 • Minion, Sarah M Snakes and Caterpillars in Graceful Graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 37-47]
 • Mirehi, Narges Algorithm for finding the largest inscribed rectangle in polygon [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 29-41]
 • Mirghaderi, Seyyed Rasoul معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 509-521]
 • Mirghasemi, Ali Asghar بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 657-667]
 • Mirghasemi, Ali Asghar بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 819-834]
 • Mirhashemi, Parmida LP Problems on the max - “Fuzzy Or” inequalities systems [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 85-98]
 • Mirsharifi, Seyyed Ahmad تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 117-129]
 • Moazzami, D. Toughness of the Networks with Maximum Connectivity [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 51-71]
 • Moazzami, D. On the tenacity of cycle permutation graph [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 37-44]
 • Moazzami, D. Randomized Algorithm For 3-Set Splitting Problem and it's Markovian Model [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 79-92]
 • Moazzami, D. An Optimization Model for Epidemic Mitigation and Some Theoretical and Applied Generalizations [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 99-116]
 • Moazzami, D. A Cellular Automaton Based Algorithm for Mobile Sensor Gathering [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 93-99]
 • Moazzami, D. Normalized Tenacity and Normalized Toughness of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 141-159]
 • Moazzami, Dara Online Scheduling of Jobs for D-benevolent instances On Identical Machines [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 27-36]
 • Moazzami, Dara Heuristic and exact algorithms for Generalized Bin Covering Problem [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 53-62]
 • Moazzami, Dara Towards a measure of vulnerability, tenacity of a Graph [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 149-153]
 • Moazzami, Dara Vulnerability Measure of a Network - a Survey [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 33-40]
 • Moazzami, Dara Edge-tenacity in Networks [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 45-53]
 • Moazzami, Dara Tenacity and some related results [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 83-91]
 • Moazzami, Dara Vulnerability in Networks - A Survey [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 109-118]
 • Moazzami, Dara Tenacity and some other Parameters of Interval Graphs can be computed in polynomial time [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 81-87]
 • Moazzami, Dara Tenacity and rupture degree parameters for trapezoid graphs [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 157-164]
 • Moazzami, Dara Tenacious Graph is NP-hard [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 127-134]
 • Moazzami, Dara A note on the approximability of the tenacity of graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 149-157]
 • Moazzami, Dara A Survey on Tenacity Parameter\Part I [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 181-196]
 • Moazzami, .Dara Edge-Tenacity [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 175-182]
 • Mobasheri, Mohammad Reza ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 301-311]
 • Moeini, A. A Cellular Automaton Based Algorithm for Mobile Sensor Gathering [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 93-99]
 • Moeini, Ali Randomized Algorithm For 3-Set Splitting Problem and it's Markovian Model [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 79-92]
 • Moeini, Ali On the optimization of Hadoop MapReduce default job scheduling through dynamic job prioritization [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 109-126]
 • Mohades, Ali Improper Filter Reduction [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 69-99]
 • Mohades, Ali Efficient Approximation Algorithms for Point-set Diameter in Higher Dimensions [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 47-61]
 • Mohajerzadeh, Shamsoddin ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]
 • Mohammadbeygi, Nasrin بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Mohammadi, I. Online Scheduling of Jobs for D-benevolent instances On Identical Machines [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 27-36]
 • Mohammadi, Soheil بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 91-102]
 • Mohammadoo Khorasani, Mojtaba طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 283-296]
 • Mohammadpour, Amir ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Moharrami, Hamid کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Mohseni, Hossein بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Moieni, A. Normalized Tenacity and Normalized Toughness of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 141-159]
 • Moieni, Ali Implementation of Combinational Logic Circuits Using Nearest-Neighbor One-Dimensional Four-State Cellular Automata [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 41-56]
 • Moieni, Ali BloomEclat: Efficient Eclat Algorithm based on Bloom filter [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 197-208]
 • Mojarradi, Barat طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 455-466]
 • Mojarradi, Barat کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 467-477]
 • Mojtahedi, Ali Reza توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 797-807]
 • Monajjemi, Seyyed Amir کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 647-658]
 • Monsef, Hassan اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 611-617]
 • Monsef, Hassan معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 913-922]
 • Monsef, Hassan اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 643-651]
 • Montazeri, Abbas A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 969-985]
 • Montazer Rahmati, Mohammad Mehdi مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 241-252]
 • Montazer Rahmati, Mohammad Mehdi بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Moomivand, Hassan ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 355-361]
 • Moosavi, Jalal پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Moosavi, Mehdi پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 263-271]
 • Moosavian, Seyyed Ali Akbar همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانسچندگانه [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 65-76]
 • Mortazavi, Yadollah تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]
 • Mortazavi, Yadollah ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Morteza'ee, Ali Reza بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 725-738]
 • Mosayyebi, Javad بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 65-77]
 • Mostakhdemin Hosseini, Mohammad Reza بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 477-485]
 • Mostofi, Navid مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]
 • Motahhari, Siamak (افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 249-255]
 • Mousavi, Mehdi تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 311-323]
 • Mousavi, Mirhamed ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]
 • Mousavi, Zahra تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 361-370]
 • Mousavi Aharanjani, Parisa شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 943-953]
 • Mousavian, Mohammad Ali بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Mousavian, Seyyed Mohammad Ali ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]
 • Mousavian, Seyyed Mohammad Ali بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 213-218]
 • Mousavi Mashhadi, Mahmoud ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 501-509]
 • Mousavi Mashhadi, Mahmoud فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 519-525]
 • Mousavi Mashhadi, Seyyed Mahmoud تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 11-20]
 • Muruganandam, R. Sharp Upper bounds for Multiplicative Version of Degree Distance and Multiplicative Version of Gutman Index of Some Products of Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 1-28]

N

 • Nadeem, Fawad Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Naghash Tousi, Hossein تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Naghibi, Mohsen روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 795-807]
 • Naimi, Hooman پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 125-138]
 • Najaflou, Azam تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Najimi Varzaneh, Mohsen بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 523-532]
 • Narak Nejad, Ayyoub قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 337-345]
 • Nasehpour, P. On the tenacity of cycle permutation graph [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 37-44]
 • Nasehpour, Peyman A Survey on Stability Measure of Networks [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 141-148]
 • Nasehpour, Peyman A novel algorithm to determine the leaf (leaves) of a binary tree from its preorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 1-11]
 • Nasehpour, Peyman An improved algorithm to reconstruct a binary tree from its inorder and postorder traversals [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 93-113]
 • Nasehpour, Peyman A generalization of zero-divisor graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 35-45]
 • Nasehpour, Peyman A Computational Criterion for the Irrationality of Some Real Numbers [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 97-104]
 • Nasehpour, Peyman On Hardy's Apology Numbers [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 67-83]
 • Naserian, Ali تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 566-582]
 • Nasrifar, Khashayar Predicting the Liquid Density of Gas Condensates and LNG Mixtures from Equations of State [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 257-268]
 • Nasrin Omidkhah, Mohammad Reza نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Navay'i Nia, Bahram تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Nazarali, Ghods بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 785-794]
 • Nazari, Mohammad Ali بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 111-124]
 • Nekoumanesh Haghighi, Mehdi پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Niayesh, Kaveh بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Niknam, Leila مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]
 • Nikseir, Arezou آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 239-247]
 • Nilforoushan, Zahra Feasibility of detecting and localizing radioactive source using image processing and computational geometry algorithms [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 107-120]
 • Nilforoushan, Zahra What makes a Rhythm to be Bad [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 65-82]
 • Nili Ahmadabadi, Mahmoud بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 185-195]
 • Nili Ahmadabadi, Mahmoud ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Noiri, T. On Generalized Weak Structures [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 21-26]
 • Noorzad, Asadollah شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Noparast, Mohammad تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 249-257]
 • Noparast, Mohammad شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 239-248]
 • Noparast, Mohammad بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 259-269]
 • Nordo, Giorgio Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Norouzifard, Vahid شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 583-595]
 • Norzad, Asadollah تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]
 • Nouri, Mohammadsadegh Linear optimization on Hamacher-fuzzy relational inequalities [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 115-150]
 • Nouri, Narges کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 879-890]
 • Nouri Baygi, Mostafa $lpha$-Gap Greedy Spanner [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 41-60]
 • Nourpanah, Nikzad Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 809-821]

O

 • Oliazadeh, Manouchehr فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Oraizi, Homayoun کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 879-890]

P

 • Pahlevani, Parham استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Pajand, Mohammad Reza قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 713-721]
 • Pajoohan, Mohammad-Reza A security aware workflow scheduling in hybrid cloud based on PSO algorithm [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 139-161]
 • Pakdel, Amir بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 159-167]
 • Pandiaraj, P. One Modulo Three Geometric Mean Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 101-108]
 • Park, Choonkil Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Parsa, Farzad بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 681-690]
 • Parvizi, Majid ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Pazouki, Mohammad بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 149-157]
 • Peyravi, Narges On the optimization of Hadoop MapReduce default job scheduling through dynamic job prioritization [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 109-126]
 • Phanalasy, Oudone Constructions of antimagic labelings for some families of regular graphs [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 1-7]
 • Pirayegar, Atena فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Pirouz Ghale, Amir بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 619-633]
 • Pishevar, Ahmad Reza تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 379-389]
 • Pishvaei, Mir Saman یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 947-960]
 • Ponraj, R $k$-Total prime cordial labeling of graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 143-149]
 • Ponraj, R $4$-Total prime cordial labeling of some cycle related graphs [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 49-57]
 • Ponraj, R $k$-Total difference cordial graphs [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 121-128]
 • Ponraj, R PD-prime cordial labeling of graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 1-7]
 • Ponraj, R $4$-total mean cordial labeling in subdivision graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 1-11]
 • Ponraj, R $4$-total mean cordial labeling of special graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 13-22]
 • Ponraj, R An Alternative Proof for a Theorem of R.L. Graham Concerning CHEBYSHEV Polynomials [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 117-122]
 • Ponraj, R Pair Difference Cordiality of Some Snake and Butterfly Graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 149-163]
 • Ponraj, R. Further results on total mean cordial labeling of graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 73-83]
 • Ponraj, R. 3-difference cordial labeling of some cycle related graphs [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 1-10]
 • Ponraj, R. A note on 3-Prime cordial graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 45-55]
 • Ponraj, R. 4-Prime cordiality of some classes of graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 69-79]
 • Ponraj, R. Remainder Cordial Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 17-30]
 • Ponraj, R. k-Remainder Cordial Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 41-52]
 • Ponraj, R. Group ${1, -1, i, -i}$ Cordial Labeling of sum of $C_n$ and $K_m$ for some $m$ [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 129-139]
 • Pooranam, G. Further results on odd mean labeling of some subdivision graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 81-98]
 • Porgar, Farhad مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Pouli Baba'ee Mamghani, Ali اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 431-442]
 • Pourafshari Chenar, Mehdi مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Poureidi, Abolfazl On computing total double Roman domination number of trees in linear time [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 131-137]
 • Poureidi, Abolfazl On the domination number of generalized Petersen graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 57-65]
 • Pour Hosseini Baboddashti, Jalal شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 369-377]
 • Pourkarimi, Ziaeddin شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 239-248]
 • Pourkarimi, Ziaeddin بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 259-269]
 • Poursartip, Babak تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 683-697]
 • Pouyeshman, Yosra بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 185-195]

R

 • Rabbani, Masoud ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Radpour, Sa'eed Reza استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Radpour, Sa'eed Reza بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 219-224]
 • Radpour, Saeed Reza بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]
 • Radziszowski, Stanis law P. Zarankiewicz Numbers and Bipartite Ramsey Numbers [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 63-78]
 • Rahami, Hossein Vibration Analysis of Global Near-regular Mechanical Systems [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 113-118]
 • Rahami, Hossein A Closed-Form Solution for Two-Dimensional Diffusion Equation Using Crank-Nicolson Finite Difference Method [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 71-77]
 • Rahami, Hossein A New Numerical Solution for System of Linear Equations [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 23-39]
 • Rahami, Hossein A Numerical Method for Eigensolution of Tridiagonal Matrices [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 97-115]
 • Rahimi, Amir آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 239-247]
 • Rahimi Bahar, Ali Akbar استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 271-281]
 • Rahim Khan, Muhammad Neutrosophic Soft $lpha-$Open Set in Neutrosophic Soft Topological Spaces [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 37-63]
 • Rahimpour, Ebrahim تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Rahmani, Helia بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 819-834]
 • Rahmani, Khosro تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 547-554]
 • Rahmany, Sajjad New Algorithm For Computing Secondary Invariants of Invariant Rings of Monomial Groups [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 103-111]
 • Raisee, Mehrdad پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 125-138]
 • Raisee Dehkordi, Mehrdad کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 39-49]
 • Raiszadeh, Jafar ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ۳۳۲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 139-148]
 • Raiszadeh, Ramin ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍﻫﮕﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 217-228]
 • Rajaie, Hossein بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 523-532]
 • Ramasamy, A. M. S. 4-Prime cordiality of some classes of graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 69-79]
 • Ramasamy, A.M.S.. An Alternative Proof for a Theorem of R.L. Graham Concerning CHEBYSHEV Polynomials [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 117-122]
 • Ramya, D. Skolem Odd Difference Mean Graphs [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 1-12]
 • Rangin Kaman, Ali کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 555-565]
 • Ranjbar, Mohammad بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 149-157]
 • Ranjbarfard, Sima An Optimization Model for Epidemic Mitigation and Some Theoretical and Applied Generalizations [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 99-116]
 • Rashed, Gholamreza مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 415-430]
 • Rashed Mohassel, Jalil تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]
 • Rashidi, Reza کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 835-848]
 • Rashtchi, Vahid تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 615-622]
 • Rasti, Javad کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 647-658]
 • Rayegan, Shahram اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Razmi, Jafar انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 935-946]
 • Razmi, Jafar مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Razmi, Jafar (طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 897-909]
 • Razzazi, Mohammadreza Improper Filter Reduction [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 69-99]
 • Reazaee, Yusef ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 301-311]
 • Revathi, N. Some Properties of $(1,2)^*$-Soft\ b-Connected Spaces [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 119-127]
 • Reza'ee far, Ayat رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 863-871]
 • Rezaei, Samira A Mathematical Optimization Model for Solving Minimum Ordering Problem with Constraint Analysis and some Generalizations [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 101-117]
 • Riasanovsky, Alexander W. N. Zarankiewicz Numbers and Bipartite Ramsey Numbers [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 63-78]
 • Riazi, Masoud مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 723-737]
 • Riazi, Masoud مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 47-60]
 • Roboubi, Hiva تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]
 • Rokhzadi, Arman کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 39-49]
 • Rosa, Alessandro A new indexed approach to render the attractors of Kleinian groups [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 53-62]
 • Rostami, Javad تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 473-483]
 • Rousta Azad, Reza بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 179-184]

S

 • Sa'adat Seresht, Mohammad طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 391-401]
 • Sa'adat Seresht, Mohammad جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 313-326]
 • Sa'adat Seresht, Mohammad بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]
 • Sa'ati, Vahid تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Saadatmand, S. A Cellular Automaton Based Algorithm for Mobile Sensor Gathering [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 93-99]
 • Saberifar, Fatemehzahra Improper Filter Reduction [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 69-99]
 • Sabet Ghadam, Fereydoun استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 401-413]
 • Sadeghi, Keyvan بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 31-37]
 • Sadeghi, Saeid Use of Digital Image Watermarking to Enhance the Security of Graphical Password Authentication [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 165-180]
 • Sadri, Ali Akbar ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 597-614]
 • Sadr Nejad, Seyyed Khatiboleslam سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 197-204]
 • Saeidi, Zeinab Fr{'e}chet and Hausdorff Queries on $x$-Monotone Trajectories [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 9-17]
 • Safari, Abdorreza حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 431-439]
 • Safari, Abdorreza مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 347-353]
 • Safari, Abdorreza روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 355-368]
 • Safari, Abdorreza ررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 339-352]
 • Safdari, Seyyed Jaber بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 233-240]
 • Saffarzadeh, Mahmoud ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]
 • Saghafi, Ahmad یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 635-646]
 • Sahba, Pedaram مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Sahverdi, Tahmineh Defining the Tipping Point Based on Conditionally Convergent Series: Explaining the Indeterminacy [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 133-142]
 • Salahi, Ahmad بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Salami, Hosein $lpha$-Gap Greedy Spanner [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 41-60]
 • Salehi, Bahram انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Salehian, Behzad New Algorithm For Computing Secondary Invariants of Invariant Rings of Monomial Groups [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 103-111]
 • Salehpour, Ali Reza مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Salehpour, Ali Reza بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]
 • Salehpour, Ali Reza Predicting the Liquid Density of Gas Condensates and LNG Mixtures from Equations of State [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 257-268]
 • Salehpour, Ali Reza استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Samadi Ghoushchi, Amin تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 527-535]
 • Samadzadegan, Farhad جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 313-326]
 • Samad Zadegan, Farhad استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Samak, Amir ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 567-576]
 • Samandari, Behrouz بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 533-539]
 • Samie Yousefi, Farnood Max-Min averaging operator: fuzzy inequality systems and resolution [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 55-70]
 • Samie Yousefi, Farnood Xerus Optimization Algorithm (XOA): a novel nature-inspired metaheuristic algorithm for solving global optimization problems [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 111-126]
 • Sanaye Pasand, Majid بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 619-633]
 • Sanaye Pasand, Majid ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 863-878]
 • Sarajian, Mohammad Reza انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Sarani, Esmaeel مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 669-679]
 • Saratha Devi, T. Edge pair sum labeling of spider graph [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 25-34]
 • Saratha Devi, T. Edge pair sum labeling of some cycle related graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 57-68]
 • Sarmad, Majid Survival analyses with dependent covariates: A regression tree-base approach [Volume 52, Issue 1, 2020, Pages 105-129]
 • Sarraf Zadeh, Mohammad Hossein تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Sarvari, Amir تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 617-623]
 • Sarvghad Moghaddam, Abdorreza بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 681-690]
 • Sathish Narayanan, S. Further results on total mean cordial labeling of graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 73-83]
 • Sathish Narayanan, S. A note on 3-Prime cordial graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 45-55]
 • Sathish Narayanan, S. 4-Prime cordiality of some classes of graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 69-79]
 • Sayadi, Ahmad Reza حلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 297-309]
 • Sebt, Mohammad Hassan تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 787-796]
 • Sedighzadeh, Asghar بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Semanicova-Fenovcıkova, Andrea Constructions of antimagic labelings for some families of regular graphs [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 1-7]
 • Serajian, Mohammad Reza تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 379-389]
 • Seyyed Emami, Kazem بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]
 • Seyyedi, Hirosh ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 863-878]
 • Shabankhah, Mahmood A Survey on Complexity of Integrity Parameter [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 11-19]
 • Shabankhah, Mahmood A Survey On the Vulnerability Parameters of Networks [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 155-162]
 • Shabestari, Parna مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 659-667]
 • Shad, Roozbeh مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 405-416]
 • Shad, Roozbeh طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 417-429]
 • Shad Manaman, Navid بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 751-763]
 • Shafaei, Seyyed Ziaeddin شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 239-248]
 • Shafahi, Yousef استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 71-80]
 • Shafi'ee, Kourosh تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 159-166]
 • Shahbazi, Shabnam طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 283-296]
 • Shah Hosseini, Tahereh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Shahi, Hossein شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Shahidi, Nazli بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 185-195]
 • Shahsavand, Akbar استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 167-177]
 • Shahverdi, Ahmad Reza فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 343-353]
 • Shahverdi, Hamid Reza تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 185-192]
 • Shahzadeh Fazeli, Seyed Abolfazl Inverse eigenvalue problem for matrices whose graph is a banana tree [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 89-101]
 • Shahzadeh Fazeli, Seyed Abolfazl Some new restart vectors for explicitly restarted Arnoldi method [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 91-105]
 • Shahzadeh Fazeli, Seyed Abolfazl Two different inverse eigenvalue problems for nonsymmetric tridiagonal matrices [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 137-148]
 • Shakiba, Ali On the outer-connected reinforcement and bondage problems in bipartite graphs: the algorithmic complexity [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 63-74]
 • Shakibaee Nia, Ahmad کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Shams, Mehdi Sign Test for Fuzzy Random Variables [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 121-139]
 • Shams, Mehdi Fuzzy Cumulative Distribution Function and its Properties [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 127-136]
 • Sharafibadr, Azadeh Feasibility of detecting and localizing radioactive source using image processing and computational geometry algorithms [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 107-120]
 • Shariati, Mahmoud کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 51-63]
 • Shariati Niasar, Mojtaba برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Shariati Niasar, Mojtaba مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Shariat Panahi, Masoud بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Sharifi, Ali توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 441-454]
 • Shariyat, Mohammad بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 511-518]
 • Shariyat, Mohammad مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 443-450]
 • Shayegani Akmal, Amir Abbas بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Shekaramiz, Mohammad Implementation of Combinational Logic Circuits Using Nearest-Neighbor One-Dimensional Four-State Cellular Automata [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 41-56]
 • Shekarchizadeh, Mohammad مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Shekari Fard, Ali بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند سیلیسی- آواری شمشک، البرز شرقی و مرکزی، شمال ایران [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 319-332]
 • Sheykh Mohammadi, Afsaneh ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Shirazi, Mehdi بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Shojaei, Iman Vibration Analysis of Global Near-regular Mechanical Systems [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 113-118]
 • Shojaei, Iman A Closed-Form Solution for Two-Dimensional Diffusion Equation Using Crank-Nicolson Finite Difference Method [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 71-77]
 • Shojaei, Iman A New Numerical Solution for System of Linear Equations [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 23-39]
 • Shojaei, Iman A Numerical Method for Eigensolution of Tridiagonal Matrices [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 97-115]
 • Shokouhfar, Ali نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 459-471]
 • Shokouhmand, Hassan بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 111-124]
 • Shokouhmand, Hossein بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 77-86]
 • Shokouhmand, Hossein تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Shokouhmand, Hossein ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Shokouhmand, Hossein تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 473-483]
 • Shokouhmand, Hossein مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]
 • Shokrieh, Mahmoud Mehrdad مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 451-457]
 • Singh, Rajpal A note on 3-Prime cordial graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 45-55]
 • Singh, Rajpal 4-Prime cordiality of some classes of graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 69-79]
 • Sirjani, Mehdi مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 597-609]
 • Sobhan, Seyyed Mohammad Saeed معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 509-521]
 • Soltani, Mohammad Reza شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 239-248]
 • Soltani, Mohammad Reza اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 431-442]
 • Soltanieh, Mohammad مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Soltankouhi, Ali Reza طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 431-441]
 • Soltankouhi, Ali Reza ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 739-749]
 • Somasundaram, S PD-prime cordial labeling of graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 1-7]
 • Somasundaram, S $4$-total mean cordial labeling in subdivision graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 1-11]
 • Somasundaram, S $4$-total mean cordial labeling of special graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 13-22]
 • Somasundaram, S Pair Difference Cordiality of Some Snake and Butterfly Graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 149-163]
 • Soroush, Ali Reza ستفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 911-926]
 • Sotudeh Gharehbagh, Rahmat مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]
 • Stalin Kumar, S. Mixed cycle-E-super magic decomposition of complete bipartite graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 35-50]
 • Stalin Kumar, S. Mixed cycle-E-super magic decomposition of complete bipartite graphs [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 37-52]
 • SUBBULAKSHMI, S PD-prime cordial labeling of graphs [Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 1-7]
 • SUBBULAKSHMI, S $4$-total mean cordial labeling in subdivision graphs [Volume 52, Issue 2, 2020, Pages 1-11]
 • SUBBULAKSHMI, S $4$-total mean cordial labeling of special graphs [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 13-22]
 • Sudha, A. Total vertex irregularity strength of corona product of some graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 127-140]
 • Suganthi, S. Further results on odd mean labeling of some subdivision graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 81-98]
 • Sugirtha, P. Super Pair Sum Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 13-22]
 • Suprijanto, Djoko All Ramsey (2K2,C4)−Minimal Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 9-25]
 • Swart, E. R. Deciding Graph non-Hamiltonicity via a Closure Algorithm [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 1-35]
 • Swart, N. R. Deciding Graph non-Hamiltonicity via a Closure Algorithm [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 1-35]

T

 • Ta'ebi, Amir عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 699-707]
 • Tabasi, Hashem On the Minimum of True Matches in Exact Graph Matching with Simulated Annealing [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 123-134]
 • Tabesh, Masoud بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Tabesh, Masoud پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]
 • Taghiabadi, Reza ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ۳۳۲ [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 139-148]
 • Taghizadeh, Hassan حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 901-912]
 • Tahani, Masoud تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 566-582]
 • Taheri Behrouz, Fathollah مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 451-457]
 • Taherkhani, Monireh بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Tahmasbi, Maryam Algorithm for finding the largest inscribed rectangle in polygon [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 29-41]
 • Tahriri Masoule, Rahim اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 1-13]
 • Tajdari, Mehdi تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 547-554]
 • Takaffoli, Mehdi مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 489-499]
 • Talaghat, Mohammad Reza تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 193-201]
 • Tale'i, Mohammad توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 441-454]
 • Tamimi, Kamran پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 103-110]
 • Tarafdar Hagh, Mehrdad ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 891-899]
 • Tarafdar Hagh, Mehrdad حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 901-912]
 • Tarokh, Ali تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 89-102]
 • Tavakkoli, Vahid تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [Volume 41, Issue 3, 2007, Pages 363-367]
 • Tavakkoli, Yahya روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 355-368]
 • Tavakkoli, Yahyallah ررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 339-352]
 • Tavakkoli Moghaddam, Reza ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 887-896]
 • Tavakoli Moghadam, Reza حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]
 • Tavakolli Moghaddam, Reza مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 873-885]
 • Tavighi, Arash اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 611-617]
 • Titus, P. Detour Monophonic Graphoidal Covering Number of Corona Product Graph of Some Standard Graphs with the Wheel [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 129-145]
 • Torkamandi, Mohammad طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 587-596]
 • Torkian, Ayyoub بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [Volume 41, Issue 2, 2007, Pages 225-232]
 • Torres-Jimenez, Jose Profiles of covering arrays of strength two [Volume 44, Issue 1, 2013, Pages 31-59]

U

 • Udaya Suriya, R. Just chromatic exellence in fuzzy graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 23-32]

V

 • Vafaee Nejad, Ali طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 417-429]
 • Vafaei, Abbas کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [Volume 43, Issue 5, 2009, Pages 647-658]
 • Vaghar, Ramez اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Vahdat, Niloofar Tenacity and some other Parameters of Interval Graphs can be computed in polynomial time [Volume 50, issue 2, 2018, Pages 81-87]
 • Valadan Zoj, Mohammad Javad انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Valadanzouj, Mohammad Javad کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 467-477]
 • Varshosaz, Masoud طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 455-466]
 • Vaseghi Amiri, Javad تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 709-724]
 • Vasuki, R. Super Pair Sum Labeling of Graphs [Volume 49, Issue 2, 2017, Pages 13-22]
 • Vasuki, R. Further results on odd mean labeling of some subdivision graphs [Volume 48, Issue 1, 2016, Pages 81-98]
 • Vatani Osku'ee, Asghar (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]
 • Velrajan, M. More On λκ−closed sets in generalized topological spaces [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 35-41]
 • Vijayalakshmi, M. Vertex Equitable Labeling of Double Alternate Snake Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 27-34]
 • VijayaLakshmi, M. Vertex Switching in 3-Product Cordial Graphs [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 185-188]
 • Vosoghi, Behzad تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 361-370]
 • Vosoghi, Behzad تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 353-360]
 • Vosoughi, Behzad آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 369-377]

W

 • Wallace, John C. Zarankiewicz Numbers and Bipartite Ramsey Numbers [Volume 47, Issue 1, 2016, Pages 63-78]
 • Wang, HongJin Tree Technology for Memory Confidentiality Integrity Protection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 51-67]
 • Wijaya, Kristiana All Ramsey (2K2,C4)−Minimal Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 9-25]
 • Williams, D. The Mean Labeling of Some Crowns [Volume 45, Issue 1, 2014, Pages 43-54]

Y

 • Yanpan, Peter طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Yao, NianMin Tree Technology for Memory Confidentiality Integrity Protection [Volume 50, Issue 1, 2018, Pages 51-67]
 • Yarahmadi Bafghi, Ali Reza تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 311-323]
 • Yarmohammadi, Saeed فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 519-525]
 • Yazdan Panah, Mohammad Javad پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 11-24]
 • Yousefi, Touraj تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Yousefi, Touraj مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌های عمودی و مایل [Volume 41, Issue 4, 2007, Pages 391-399]
 • Yousefikoma, Aghil کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 555-565]
 • Yousefikoma, Aghil شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 583-595]
 • Yousefikoma, Aghil شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Youzbashi, Amir Ali بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 149-157]
 • Yulianti, Lyra All Ramsey (2K2,C4)−Minimal Graphs [Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 9-25]
 • Yusefikoma, Aghil مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 489-499]
 • Yusefzadeh, Meysam بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]

Z

 • Zafarmand, Behrouz تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [Volume 43, Issue 1, 2009, Pages 79-88]
 • Zaferani, Hamid شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 753-764]
 • Zahra'i, Seyyed Mehdi (اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 143-149]
 • Zal, Sara A fast algorithm for the linear programming problem constrained with the Weighted power mean -- Fuzzy Relational Equalities (WPM-FRE) [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 135-148]
 • Zamani, Natasha تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 61-69]
 • Zamani, Zahrasadat Optimization of profit and customer satisfaction in combinatorial production and purchase model by genetic algorithm [Volume 51, Issue 1, 2019, Pages 43-54]
 • Zandvakili, Aboozar Signature GOA: A novel comfort zone parameter adjustment using fuzzy signature for task scheduling in cloud environment [Volume 53, Issue 1, 2021, Pages 61-95]
 • Zanjirani Farahani, Reza یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 947-960]
 • Zare, Mehdi پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 229-238]
 • Zare, Mehdi (به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [Volume 43, Issue 3, 2009, Pages 325-336]
 • Zare'i Bidaki, Arman بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 177-184]
 • Zare'i Bidaki, Arman تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [Volume 43, Issue 2, 2009, Pages 169-176]
 • Zargar Azad, Saeed تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 97-106]
 • Zarghani, Reza Linear optimization on the intersection of two fuzzy relational inequalities defined with Yager family of t-norms [Volume 49, Issue 1, 2017, Pages 55-82]
 • Zarrati, Amir Reza کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Zarrin Ghalam Moghaddam, Abossamad نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Zarrin Panje, Nima طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [Volume 43, Issue 4, 2009, Pages 391-401]
 • Zegardi, Seyyed Hesamoddin زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [Volume 41, Issue 7, 2009, Pages 849-861]
 • Zeynali, Yousef ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Zeynoddini Meymand, Vahid بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [Volume 41, Issue 6, 2008, Pages 775-786]
 • Zia'ee Fard, Mansour کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی [Volume 41, Issue 1, 2007, Pages 81-90]
 • Zolfkhani, Habibollah تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [Volume 41, Issue 5, 2007, Pages 623-630]